Nord Insuretech Group

Pressmeddelanden

Tillbaka
Nord Insuretech Group AB: Kommuniké från extra bolagsstämma och preliminärt utfall i apportemission avseende förvärv av Digisure
31 Oct, 2023, 05:45 PM

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Nord Insuretech Group AB

Vid extrastämman i Nord Insuretech Group  AB ("bolaget") den 31 oktober 2023, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.nordinsuretechgroup.se. I samband med den av bolagsstämman beslutade apportemissionen publicerar även bolaget en preliminär bedömning om förväntat utfall i apportemissionen.

Stämman beslutade om:

a. Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om apportemission avseende förvärvet av Digisure. Det medför en nyemission av högst 67 500 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 13 539 745,981309 kronor.
b. Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om riktad nyemission av 20 000 000 aktier, och en ökning av aktiekapitalet med 4 011 776,587054 SEK.

Offentliggörande av preliminärt utfall i apportemission avseende förvärv av Digisure innebärande att 38 188 000 aktier förväntas tecknas motsvarande en utspädning om ca 23,7% procent.

Enligt styrelsens förslag om apportemission kan högst 67 000 000 aktier emitteras. De 67 000 000 aktierna, till en teckningskurs om 0,8 kronor, motsvarar ett fullt "enterprise value" av Digisure om 54 miljoner kronor. Det slutliga prisvärdet (equity value) för Digisure är förhandlat till 30 550 400 SEK, vilket innebäratt bolaget förväntas att emittera högst 38 188 000 aktier i enlighet med den maximala teckningen från Digisures aktieägare.

Utspädningen för bolagets aktieägare förväntas därför uppgå till en mindre utspädning i förhållande till situationen att samtliga 67 000 000 miljoner aktier hade emitterats. Teckningsperioden pågår fram till den 7 november och bolaget har redan erhållit teckningsåtaganden motsvarande 97,02% av emissionsvolymen, motsvarande cirka 37 050 000 aktier.