Nord Insuretech Group

Pressmeddelanden

Tillbaka
Kallelse till årsstämma i Nord Insuretech Group AB
5 Jun, 2024, 02:00 PM

Aktieägarna i Nord Insuretech Group AB, org.nr 559077-0748 (”Nord” eller ”bolaget”), kallas härmed till årsstämma att hållas måndagen den 28 juni 2024 kl. 14.00 i Advokatfirman Delphis lokaler, Mäster Samuelsgatan 17, 111 44 Stockholm

Rätt att delta
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 juni 2024,
2. dels anmäla sig till bolaget senast den 23 juni 2024 per brev under adress, Nord Insuretech Group AB, Industrigatan 4A, 112 46, Stockholm, eller via e-post, ir@nordinsuretechgroup.se.

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefonnummer, aktieinnehav och, i förekommande fall, uppgift om eventuella ombud eller biträden vid årsstämman. Aktieägare eller dess ombud får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta vid årsstämman måste aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 17 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter avstämningsdagen beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 23 juni 2024. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.nordinsuretechgroup.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av protokollförare och en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen.
 10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
 11. Bestämmande av antalet revisorer.
 12. Fastställande av arvode till revisor.
 13. Val av revisor.
 14. Beslut om bemyndigande för styrelse att fatta beslut om emission
 15. Beslut om antagande av ny bolagsordning


Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Det föreslås att styrelsens ordförande Kim Mikkelsen, eller vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av ordföranden vid stämman, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och som kontrolleras av justeringsmännen.

Punkt 7b – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter
Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter. Det föreslås att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara fyra.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen
Det föreslås att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 225 000 NOK och att arvode till övriga av årsstämman valda ledamöter ska utgå med 175 000 NOK vardera.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Det föreslås omval av styrelseledamöterna Kim Mikkelsen, Ole Morten Settevik, Ivar S. Williksen, och Stein Ole Larsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det föreslås att Kim Mikkelsen omväljs till styrelsens ordförande.

Punkt 11 – Bestämmande av antalet revisorer
Det föreslås att bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 12 – Fastställande av arvode till revisor
Det föreslås att arvode till bolagets revisor, i likhet med tidigare år, ska utgå enligt godkänd räkning

Punkt 13 – Val av revisor
Det föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget RSM Stockholm AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. RSM Stockholm AB har informerat att den auktoriserade revisorn Anneli Richardsson kommer att vara huvudansvarig revisor om RSM Stockholm AB väljs som revisor.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelse att fatta beslut om emission
Styrelsen har lämnat förslag om bemyndigande för styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens för var tids gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning. Den sammanlagda emissionslikviden i emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 50 000 000 SEK. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att minska skuldsättningen, finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter samt för att tillgodose Bolagets kapitalbehov. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av bemyndigandet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.  

Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning
Styrelsens har lämnat förslag om bolagstämman antar en ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 1.

Övrig information

Majoritetskrav
Beslut enligt punkt 14 och 15 är giltig om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget, liksom det totala antalet röster, till 243 350 674. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid bolagsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Tillgängliga handlingar
Fullständiga förslag framgår av denna kallelse som finns tillgänglig hos bolaget och på dess webbplats enligt nedan.

Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelse kommer under minst tre veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos Bolaget. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.nordinsuretechgroup.se.

Kopior av ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Nord Insuretech Group AB
Stockholm i juni 2024
Styrelsen