Nord Insuretech Group

Pressmeddelanden

Tillbaka
Stämmokommuniké från årsstämma i Nord Insuretech Group AB
22 Jun, 2022, 01:00 PM

Vid årsstämman i Nord Insuretech Group  AB (”bolaget”) den 22 juni 2022, som genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.nordinsuretechgroup.se.

Stämman beslutade om:

  1. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2021.
  2. Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att årets resultat balanseras i ny räkning.
  3. Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021.
  4. Att antalet styrelseledamöter ska vara fem samt att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag.
  5. Att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 225 000 NOK och att arvode till övriga av årsstämman valda ledamöter ska utgå med 175 000 NOK vardera, samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänt räkning.
  6. Omval av styrelseledamöterna Jo Arnstad, Ole Morten Settevik, Ivar S. Williksen, Kim Mikkelsen och Stein Ole Larsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jo Arnstad utsågs att kvarstå som styrelsens ordförande. Omval av RSM Stockholm AB, med Anneli Richardson som huvudansvarig revisor.
  7. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier. Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om minskning av bolagets aktiekapital med 86 922 kronor genom indragning av 434 608 aktier. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital att användas enligt beslut av bolagsstämma.
  8. Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om fondemission att bolagets aktiekapital ska ökas med 86 922 kronor genom överföring av 86 922 kronor från fritt eget kapital enligt den senast fastställda balansräkningen. Fondemissionen ska genomföras utan att några nya aktier ges ut.
  9. Styrelsen bemyndigades att, inom ramen för bolagsordningens för var tids gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning. Den sammanlagda emissionslikviden i emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 50 000 000 SEK. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att minska skuldsättningen, finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter samt för att tillgodose Bolagets kapitalbehov. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av bemyndigandet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.